Việt Nam có rất nhiều lễ hội truyền thống đa dạng, rất dị ở khắp đầy đủ miền khu đất nước. Mỗi vùng đều có những lễ hội mang nét đặc trưng riêng.

Bạn đang xem: Các lễ hội ở việt nam bằng tiếng anh

Lễ hội truyền thống là dịp để con fan giao lưu, truyền lại hầu như đạo đức, luân lý về khát vọng cao đẹp, tưởng nhớ các vị hero chống giặc nước ngoài xâm, những người có công phòng thiên tai, khử thú dữ, cứu nhân độ thế… hay những người dân có công truyền nghề.

Các lễ hội thường diễn ra từ mùa xuân khởi đầu cho năm mới tết đến đến mùa đông khép lại 1 năm cũ những dư vị. Ngày xuân là mùa ra mắt nhiều liên hoan tiệc tùng nhất và đa số các lễ hội văn hóa cùng sự kiện truyền thống ở nước ta đều được tổ chức theo âm lịch.

*


Từ vựng giờ đồng hồ Anh về chủ thể lễ hội


Từ vựng tiếng Anh thường chạm mặt về chủ thể lễ hội


*

To be well-preserved /´welpri´zə:vd/ – được duy trì gìn, bảo đảm tốt

To be derived from /dɪˈraɪvd frɒm/ – được bắt nguồn từ

Lunar Calendar /ˈluːnə ˈkæləndə/: Âm Lịch

Julian Calendar /ˌdʒuːliən ˈkælɪndər/: Dương Lịch

Oral tradition (collocation) /ˈɔːrəl trəˈdɪʃn/ : sự truyền miệng

Cultural festival (collocation) /ˈkʌltʃərəl ˈfestɪvl/: tiệc tùng, lễ hội văn hóa

Cultural identity (collocation) /ˈkʌltʃərəl aɪˈdentəti/: phiên bản sắc văn hóa

Cultural specificity (collocation) /ˈkʌltʃərəl ˌspesɪˈfɪsəti/ : nét để trưng văn hóa

Cultural heritage (collocation) /ˈkʌltʃərəl ˈherɪtɪdʒ / : di sản văn hóa

Intangible cultural heritage of humanity: Di sản văn hóa phi trang bị thể của nhân loại

Historic site /hɪˈstɔːrɪk saɪt/: di tích lịch sử lịch sử

Rich tradition (collocation) /rɪtʃ trəˈdɪʃ.ən/ : sự nhiều truyền thống

Festive season (collocation) /ˈfestɪv ˌsiːzən/ : mùa lễ hội

Harvest festival /ˈhɑːrvɪst ˈfestɪvl/ : lễ tạ mùa

Harmonious music (collocation) /hɑːrˈmoʊniəs ˈmjuːzɪk/ : âm thanh du dương

Street performance (collocation) /striːt pərˈfɔːrməns/ : biểu diễn đường phố

*

Historical shrine (collocation) /hɪˈstɔːrɪkl ʃraɪn/ : điện thờ định kỳ sử

Buddhist (n) /ˈbʊdɪst/ : tín vật đạo Phật, Phật tử

Pagoda (n) /pəˈɡoʊdə/ : chùa

Temple (n) /ˈtempl/ : miếu

Shrine (n) /ʃraɪn/ : năng lượng điện thờ

Monument (n) /ˈmɑːnjumənt/ : đài kỷ niệm

The Mother Goddess religion: Đạo Mẫu

Serving the shadows: hầu đồng

Parade (n) /pəˈreɪd/: cuộc diễu hành

Water puppetry performer (n) /ˈdʒʌɡlər/: người nghệ sỹ múa rối nước

Dancer (n) /ˈdɑːnsər/: diễn viên múa

Marching band (n) /ˈmɑːtʃɪŋ ˌbænd/: đoàn diễu hành

Costume (n) /ˈkɒstʃuːm/: trang phục

Mask (n) /mɑːsk/: mặt nạ

Fireworks (n) /ˈfɑɪərˌwɜrks/: pháo hoa

Confetti (n) /kənˈfeti/: hoa giấy

Celebrate (v) /ˈseləbreɪt/: kỷ niệm

Festivalgoer (n) /ˈfestɪvlˌɡoʊər/ : người tham dự lễ hội

Wind lantern (n) /wɪnd ˈlæntən/ : lồng đèn gió

Firecracker (n) /ˈfaɪərkrækər/ : pháo

Human chess /ˈhjuːmən tʃes/: cờ người

Boat racing /boʊt ˈreɪsɪŋ/ : đua ghe

Kite flying /kaɪt ˈflaɪɪŋ/ : thả diều

Paper lantern /ˈpeɪpər ˈlæntərn/ : lồng đèn giấy

Dragon dance /ˈdræɡən dæns/ : múa rồng

Tug-of-war (n) /ˌtʌɡ əv ˈwɔːr/ : kéo co

Cockfighting (n) /ˈkɑːkfaɪtɪŋ/ : chọi gà

Bamboo swing: tiến công đu

Wrestling (n) /ˈreslɪŋ/ : đấu vật

Blind man’s bluff (n) : nghịch bịt mắt bắt dê

Capture-the-flag (n) : trò chơi chiếm cờ

Mooncake (n) /ˈmuːnkeɪk/ : bánh trung thu

Sticky rice cake: bánh chưng

Floating rice cake: bánh trôi nước

*


*

Spring festival: Hội Xuân

Lunar New year: tết Nguyên Đán

Kitchen Guardians Day: đầu năm mới Ông Công Ông Táo

Latern Festival : tết Nguyên Tiêu – Rằm tháng Giêng 

Hung Kings Commemorations: Giỗ Tổ Hùng Vương

Cold Food Festival: đầu năm mới Hàn Thực

Buddha’s Birthday: Lễ Phật Đản

Parasite-killing Festival/Mid-year Festival: đầu năm mới Đoan Ngọ

Wandering Souls Day / Ghost Festival: tết Trung Nguyên / Lễ Vu Lan

Mid-Autumn Festival: đầu năm Trung Thu

Double Ninth Festival: đầu năm Trùng Dương

*

Keo Pagoda Festival: liên hoan Chùa Keo

Co Loa Citadel Festival: tiệc tùng Thành Cổ Loa

Giong Festival: Hội Gióng

Perfume Pagoda Festival: lễ hội Chùa Hương

Ban Flower Festival: liên hoan tiệc tùng Hoa Ban

Hue Festival: liên hoan tiệc tùng Huế

Lim Festival: Hội Lim

Do Son Buffalo Fighting Festival: tiệc tùng chọi trâu Đồ Sơn

Ook Om Bok Festival: liên hoan Ok Om Bok

Chol Chnam Thmay Festival: lễ hội Chol Chnam Thmay 

Nghinh Ong Festival: liên hoan tiệc tùng Nghinh Ông


*

Annual (a) /ˈænjuəl/ hằng năm

Important (a) /ɪmˈpɔːr.tənt/ quan lại trọng

National (a) /ˈnæʃənəl/ toàn quốc

Local (a) /ˈloʊkəl/ địa phương

Traditional (a) /trəˈdɪʃənəl/ truyền thống

Seasonal (a) /ˈsiːzənəl/ theo mùa

Musical (a) /ˈmjuːzɪkəl/ nằm trong về âm nhạc

Cultural (a) /ˈkʌltʃɚəl/ trực thuộc về văn hoá

Agricultural (a) /ˌæɡrəˈkʌltʃɚrəl/ thuộc về nông nghiệp

Outdoor (a) /ˈaʊtˌdɔːr/ kế bên trời

Prevalent (a) /ˈprevələnt/ phổ biến, thịnh hành, thường thấy


*

Is there a Vietnamese New Year?

The Vietnamese New Year falls on the first day of spring và is also called Tet. The Vietnamese New Year is celebrated all over Vietnam as it is the beginning of everything new and it is also a public holiday.

Người vn có ngày mừng năm mới tết đến không?

Ngày mừng năm mới của tín đồ Việt rơi vào hoàn cảnh ngày đầu tiên của color xuân và nó được call là Tết. Ngày mừng năm mới tết đến của người việt được tổ chức trên khắp cả vn như một sự khởi đầu với các điều bắt đầu và nó cũng là ngày quốc lễ. 

What is the Mid Autumn Festival in Vietnam?

The Mid Autumn Festival in Vietnam is a harvest festival celebrated on the 15th day of the 8th month of the lunar calendar. 

Lễ hội Trung Thu ở việt nam là lễ hội gì?

Lễ hội Trung Thu ở vn là lễ tạ mùa được tổ chức vào ngày 15/8 âm lịch.

Xem thêm: Game Cô Bé Siêu Quậy: Trò Chơi Cô Bé Siêu Quậy, Game Cô Bé Masha Và Chú Gấu Xiếc

Is Tet a religious holiday?

Tet is the Vietnamese New Year and is a national holiday. 

Tết gồm phải là ngày lễ tín ngưỡng tôn giáo không?

Tết là ngày mừng năm mới và ngày quốc lễ của người việt Nam. 

What are the traditional celebrations in Vietnam?

There are two main traditional festivals celebrated in Vietnam by the locals are Tet & Mid-Autumn Festival. 

Ở vn có những lễ kỷ niệm truyền thống lịch sử gì?

Tại nước ta có 2 lễ hội truyền thống chính được tổ chức triển khai ở khắp những địa phương là Tết và Trung Thu. 

How long is the Tet holiday in Vietnam?

The Tet holiday in Vietnam is celebrated for a week or two in Vietnam & it is celebrated in late January or early February.

Ngày đầu năm mới ở việt nam được tổ chức triển khai trong bao lâu?

Ngày tết ở vn được tổ chức trong 1 hoặc 2 tuần cùng điễn ra vào thời điểm cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2. 


*

*

#Hochay #TuvungtiengAnhtheochude #Apphoctienganh #WebhoctiengAnh #Vocabulary #Hoctuvung #TuvungtiengAnhvelehoiVieNam #LehoitiengAnh #NgocNgaHochay #VietNam