In-store là gì

happening or existing inside a large siêu thị, or available for customers khổng lồ use or buy inside a large shop: Bạn vẫn xem: In store là gì

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ choigame.me.Học các tự bạn cần tiếp xúc một biện pháp sáng sủa.

The application can be considered a simplified, in-store formulation of on-line transaction processing on a database (although there are good alternative sầu techniques available). Manerson was executive sầu producer of the album and oversaw the bands in-store campaigns & sale br&. Several clothing manufacturers use domed labels as disposable items by affixing them to lớn in-store hangers. This also included in-store advertising of her cake with special pastry toppers & take-trang chính recipe cards. The square footage that in-store restaurants required was more profitably used lớn sell or store merchandise. Though online shopping was optimized for searching and browsing, it was not optimized for an engaging experience lượt thích in-store retail experiences at a mall. Vouchercloud uses affiliate networks lớn provide đơn hàng from national and local merchants, operating multi-channel campaigns providing exposure across three platforms; in-store, online and m-commerce. Các cách nhìn của các ví dụ không trình bày cách nhìn của các chỉnh sửa viên choigame.me choigame.me hoặc của choigame.me University Press hay của các nhà cấp giấy phép.


You watching: In-store là gì

*

lớn act or work together for a particular purpose, or lớn be helpful by doing what someone asks you to do

Về vấn đề này
*See more: Cách Chơi Game Công Chúa Nhảy Audition Online 24H Game Vui, Chơi Game Công Chúa Nhảy Audition

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn choigame.me English choigame.me University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications


See more: Bản Quyền Windows Oem Là Gì ? Ai Sử Dụng Được? Nó Có Khác Gì Với Các Bản

*

message


Chuyên mục: Chia sẻ