Lệnh xóa màn hình trong c

Trần Hán Huy – choigame.me

2 biện pháp này cũng gần tương tự cùng với lệnh clrscr vào turbo CỞ trên đây bao gồm 2 cách:

Cách 1 : Dùng 1 hàm trong C++

1/ Công dụng :

xóa không còn màn hình.

2/Thỏng viện kèm theo:

stdlib.h hoặc windows.h

3/ kngày tiết điểmNếu bạn áp dụng hàm màu sắc vào VC. thì sau khoản thời gian thực hiện lệnh này, cả màn hình hiển thị sẽ có màu sắc nền trùng cùng với dòng hàm nền nhưng mà các bạn hotline trước kia.VD:Trình trường đoản cú Hotline nlỗi sau:– hàm màu sắc tất cả nền xanh– hàm system(“cls”);tác dụng là cả màn hình hiển thị gồm nền màu xanh lá cây, chưa hẳn nền màu đen nhỏng thuở đầu nữa

4/ Code

#include "stdlib.h"void main()system("cls");Cách 2 : Lập trình 1 hàm triển khai bài toán này bằng cách sử dụng các hàm console

1/ Công dụng :

xóa hết màn hình.

2/Thỏng viện kèm theo:

windows.h

3/ ktiết điểm

Hàm khá nhiều năm, cạnh tranh nhớ

4/ code hàm

void cls( )HANDLE hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);COORD coordScreen = 0, 0 ; /* here"s where we"ll trang chính thecursor */DWORD cCharsWritten;CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi; /* to get buffer info */DWORD dwConSize; /* number of character cells in the current buffer *//* get the number of character cells in the current buffer */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* fill the entire screen with blanks */FillConsoleOutputCharacter( hConsole, (TCHAR) " ",dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* get the current text attribute */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* now set the buffer"s attributes accordingly */FillConsoleOutputAttribute( hConsole, csbi.wAttributes, dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* put the cursor at (0, 0) */SetConsoleCursorPosition( hConsole, coordScreen );return;5/ code test trả chỉnh

#include void cls( )HANDLE hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);COORD coordScreen = 0, 0 ; /* here"s where we"ll trang chính thecursor */DWORD cCharsWritten;CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi; /* to get buffer info */DWORD dwConSize; /* number of character cells in the current buffer *//* get the number of character cells in the current buffer */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* fill the entire screen with blanks */FillConsoleOutputCharacter( hConsole, (TCHAR) " ",dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* get the current text attribute */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* now set the buffer"s attributes accordingly */FillConsoleOutputAttribute( hConsole, csbi.wAttributes, dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* put the cursor at (0, 0) */SetConsoleCursorPosition( hConsole, coordScreen );return;void main()printf("Chao mung ban den voi thietkewebhcentimet.com.vn");cls();

Chuyên mục: Chia sẻ