Hướng dẫn biện pháp lậpmẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp và gián tiếp. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là 1 trong những bảo cáo bắt buộc của bạn khi nộp báo cáo tài bao gồm theo Thông bốn 200. Nội dung bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn nguyên tắc lập với trình bày report lưu chuyển khoản tệ theo 2 phương pháp.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

*

LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP:

I. Nguyên tắc lập:

Theo phương thức gián tiếp, các luồng tiền vào và những luồng chi phí ra từ chuyển động kinh doanh được xem và xác định trước hết bằng cách điều chỉnh lợi nhuận trước thuế TNDN của chuyển động kinh doanh khỏi tác động của các khoản mục chưa hẳn bằng tiền, các chuyển đổi trong kỳ của mặt hàng tồn kho, những khoản bắt buộc thu, yêu cầu trả từ hoạt động kinh doanh và những khoản mà ảnh hưởng về chi phí của chúng là luồng chi phí từ hoạt động đầu tư, gồm:

Các khoản giá thành không bởi tiền, như: Khấu hao TSCĐ, dự phòng.Các khoản lãi, lỗ chưa phải bằng tiền, như: Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá ân hận đoái chưa thực hiện.Các khoản lãi, lỗ được phân một số loại là luồng chi phí từ vận động đầu tư, như: Lãi, lỗ về thanh lý, nhượng bánTSCĐ và bất động sản nhà đất đầu tư, chi phí lãi đến vay, lãi tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia.Chi tổn phí lãi vay vẫn ghi dấn vào báo cáo kết quả vận động kinh doanh vào kỳ.

Luồng tiền từ chuyển động kinh doanh được điều chỉnh liên tiếp với sự đổi khác vốn lưu lại động, giá thành trả trước dài hạn và những khoản thu, chi khác từ hoạt động kinh doanh, như:

Các biến hóa trong kỳ báo cáo của khoản mục hàng tồn kho, những khoản đề xuất thu, những khoản bắt buộc trả từ chuyển động kinh doanhCác chuyển đổi của ngân sách trả trướcLãi chi phí vay vẫn trảThuế TNDN vẫn nộpTiền thu khác từ hoạt động kinh doanhTiền bỏ ra khác từ hoạt động kinh doanh

II. Cửa hàng lập:

Bảng cân đối kế toánBáo cáo kết quả vận động kinh doanhThuyết minh báo cáo tài chínhSổ kế toán các Tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng” với “Tiền đã chuyển”Sổ kế toán những Tài khoản sản phẩm tồn kho, những Tài khoản phải thu, những Tài khoản đề nghị trả liên quan đến hoạt động kinh doanhSổ kế toán những Tài khoản khác có liên quanBảng tính và phân chia khấu hao TSCĐBáo cáo lưu chuyển khoản tệ kỳ trước.

III. Gợi ý lập report lưu giao dịch chuyển tiền tệ phương thức gián tiếp theo sau thông tư 200:

1. Lập report các chỉ tiêu luồng chi phí từ vận động kinh doanh:

- lợi nhuận trước thuế (Mã số 01):

+ chỉ tiêu này được rước từ chỉ tiêu Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50) trên báo cáo kết quả vận động kinh doanh trong kỳ báo cáo.

+ Nếu doanh nghiệp bị lỗ thì ghi vào ngoặc đối kháng (…).

- Khấu hao TSCĐ với BĐSĐT (Mã số 02):

+ nếu doanh nghiệp tách riêng được số khấu hao còn nằm trong hàng tồn kho với số khấu hao đã được tính vào báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh vào kỳ thì tiêu chí chỉ bao gồm số khấu hao đã được xem vào report kết quả vận động kinh doanh trong kỳ;

+ Nếu công ty không thể tách riêng được số khấu hao còn phía bên trong hàng tồn kho với khấu hao số đã được xem vào report kết quả hoạt động kinh doanh vào kỳ thì thì tiêu chí này bao gồm số khấu hao đã được tính vào report kết quả chuyển động kinh doanh vào kỳ cùng với số khấu hao liên quan đến sản phẩm tồn kho chưa tiêu thụ;

+ Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận trước thuế” ghi dương trên tiêu chuẩn này

– những khoản dự trữ (Mã số 03):

+ chỉ tiêu này được lập địa thế căn cứ vào số chênh lệch giữa số dư vào đầu kỳ và số dư cuối kỳ của các khoản dự trữ tổn thất tài sản và dự trữ phải trả bên trên Bảng bằng vận kế toán.

+ giả dụ tổng số dư cuối kỳ của các khoản dự phòng lớn rộng tổng số dư thời điểm đầu kỳ thì được cùng vào tiêu chuẩn lợi nhuận trước thuế ghi dương trên tiêu chí này.

+ giả dụ tổng số dư cuối kỳ của các khoản dự phòng lớn hơn tổng số dư vào đầu kỳ thì được trừ vào tiêu chuẩn lợi nhuận trước thuế ghi âm trên chỉ tiêu này.

- Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá ân hận đoái do đánh giá lại các khoản mục chi phí tệ tất cả gốc nước ngoài tệ (Mã số 04):

+ tiêu chí này phản ảnh lãi (hoặc lỗ) chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái do nhận xét lại những khoản mục chi phí tệ tất cả gốc nước ngoài tệ đã làm được phản ánh vào roi trước thuế vào kỳ báo cáo.

+ tiêu chí này được lập căn cứ vào chênh lệch số phạt sinh có và tạo nên Nợ thông tin tài khoản 4131 đối ứng với thông tin tài khoản 515 hoặc thông tin tài khoản 635.

+ nếu như lãi chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái được ghi nhấn vào tài khoản 515 thì được cùng vào tiêu chuẩn lợi nhuận trước thuế ghi dương trên tiêu chí này.

+ nếu lỗ chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái được ghi dìm vào thông tin tài khoản 635 thì được trừ vào tiêu chuẩn lợi nhuận trước thuế ghi âm trên chỉ tiêu này.

– Lãi/lỗ từ bỏ hoạt động đầu tư (Mã số 05):

+ tiêu chuẩn này được lập địa thế căn cứ vào sổ kế toán các Tài khoản 5117,Tài khoản 515, tài khoản 711, tài khoản 632, thông tin tài khoản 635, tài khoản 811 và những tài khoản khác có liên quan.

+ nếu hoạt động đầu tư lãi thì được cùng vào tiêu chuẩn lợi nhuận trước thuế ghi dương trên tiêu chuẩn này.

+ trường hợp hoạt động đầu tư lỗ thì được trừ vào tiêu chuẩn lợi nhuận trước thuế ghi âm trên tiêu chuẩn này.

- giá thành lãi vay (Mã số 06)

+ tiêu chuẩn này được lập địa thế căn cứ vào sổ kế toán thông tin tài khoản 635 đối ứng với tiêu chí “Chi giá thành lãi vay” trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

+ Số liệu tiêu chí này được cùng vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận trước thuế” doanh nghiệp ghi dương tiêu chuẩn này.

- những khoản kiểm soát và điều chỉnh khác (Mã số 07):

+ tiêu chuẩn này phản chiếu số trích lập hoặc trả nhập Quỹ ổn định giá hoặc Quỹ cải cách và phát triển khoa học và technology trong kỳ. Tiêu chí này được lập địa thế căn cứ vào sổ kế toán các Tài khoản 356, tài khoản 357.

+ Số liệu tiêu chí này được cộng vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế” ví như trong kỳ trích lập thêm các Quỹ hoặc được trừ khỏi chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế” ví như trong kỳ trả nhập những quỹ.

- Lợi nhuận sale trước những thay đổi vốn lưu động (Mã số 08):

+ Mã số 08 = Mã số 01 + Mã số 02 + Mã số 03 + Mã số 04 + Mã số 05 + Mã số 06 + Mã số 07.

+ ví như số liệu tiêu chuẩn này là số âm thì ghi trong ngoặc đối kháng (…).

– Tăng, giảm các khoản đề nghị thu (Mã số 09):

+ tiêu chuẩn này được lập căn cứ vào tổng các chênh lệch thân số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ của các tài khoản đề nghị thu như: tài khoản 131, thông tin tài khoản 136, tài khoản 138, tài khoản 133, tài khoản 141, tài khoản 244, thông tin tài khoản 331 (chi tiết số trả trước cho người bán) trong kỳ báo cáo.

+ chỉ tiêu này không bao hàm các khoản phải thu tương quan đến chuyển động đầu tư.

+ Số liệu chỉ tiêu này được cùng (+) vào chỉ Mã số 08 trường hợp tổng các số dư cuối kỳ nhỏ tuổi hơn tổng những số dư đầu kỳ. Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu Mã số 08 trường hợp tổng những số dư cuối kỳ to hơn tổng các số dư thời điểm đầu kỳ và được ghi ngay số âm dưới hình thức ghi vào ngoặc đối chọi (…).

- Tăng, giảm hàng tồn kho (Mã số 10):

+ tiêu chí này được lập căn cứ vào tổng những chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ của các tài khoản mặt hàng tồn kho không bao hàm số dư của tài khoản “Dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho”

+ Trường hợp doanh nghiệp tách tách riêng rẽ được số khấu hao TSCĐ còn nằm trong hàng tồn kho với khấu hao số đã được tính vào report kết quả hoạt động kinh doanh vào kỳ (chỉ tiêu “Khấu hao TSCĐ” – mã số 02 chỉ bao hàm số khấu hao TSCĐ đã được xem vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vào kỳ) thì tiêu chuẩn này không bao gồm số khấu hao TSCĐ bên trong giá trị mặt hàng tồn kho cuối kỳ (chưa được khẳng định là tiêu tốn trong kỳ);

Trường hợp công ty không thể bóc tách tách riêng được số khấu hao TSCĐ còn phía trong hàng tồn kho cùng khấu hao số đã được xem vào báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh vào kỳ (chỉ tiêu “Khấu hao TSCĐ” – mã số 02 bao hàm cả số khấu hao TSCĐ liên quan đến mặt hàng tồn kho chưa tiêu thụ) thì tiêu chí này bao hàm cả số khấu hao TSCĐ phía bên trong giá trị mặt hàng tồn kho cuối kỳ (chưa được khẳng định là tiêu tốn trong kỳ).

+ Số liệu tiêu chí này được cộng (+) vào chỉ tiêu Mã số 08 nếu như tổng các số dư cuối kỳ nhỏ tuổi hơn tổng các số dư đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào chỉ tiêu Mã số 08 nếu như tổng các số dư cuối kỳ lớn hơn tổng những số dư thời điểm đầu kỳ và được ghi ngay số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc đơn (…).

- Tăng, giảm các khoản đề xuất trả (Mã số 11):

+ chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng những chênh lệch thân số dư vào cuối kỳ với số dư đầu kỳ của những tài số tiền nợ phải trả như: thông tin tài khoản 331, thông tin tài khoản 333, thông tin tài khoản 334, tài khoản 335, thông tin tài khoản 336, thông tin tài khoản 337, tài khoản 338, tài khoản 344, thông tin tài khoản 131 (chi tiết người mua trả tiền trước).

+ tiêu chuẩn này không bao gồm số thuế TNDN phải nộp (phát sinh tài năng khoản 3334), lãi tiền vay đề nghị trả (phát sinh tài giỏi khoản 335, cụ thể lãi vay cần trả).

+ chỉ tiêu này không bao hàm các khoản nên trả tương quan đến chuyển động đầu tư.

+ Số liệu tiêu chuẩn này được cùng (+) vào tiêu chuẩn Mã số 08 trường hợp tổng những số dư cuối kỳ to hơn tổng số dư đầu kỳ. Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu Mã số 08 giả dụ tổng các số dư cuối kỳ bé dại hơn tổng các số dư đầu kỳ và được ghi bằng số âm dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc 1-1 (…).

- Tăng, giảm giá thành trả trước (Mã số 12):

+ tiêu chuẩn này được lập địa thế căn cứ vào tổng chênh lệch thân số dư cuối kỳ và số dư thời điểm đầu kỳ của thông tin tài khoản 242 trong kỳ report trên cơ sở đã loại trừ khoản chi tiêu trả trước tương quan đến luồng tiền từ hoạt động đầu tư.

+ Số liệu tiêu chí này được cùng (+) vào tiêu chí Mã số 08 nếu như số dư cuối kỳ nhỏ tuổi hơn số dư đầu kỳ. Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí Mã số 08 nếu như số dư cuối kỳ to hơn số dư đầu kỳ và được ghi thông qua số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc đối chọi (…).

- Tăng, giảm triệu chứng khoán kinh doanh (Mã số 13):

+ tiêu chuẩn này được lập địa thế căn cứ vào tổng chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và số dư vào đầu kỳ của thông tin tài khoản 121 “Chứng khoán kinh doanh” vào kỳ báo cáo.

+ Số liệu chỉ tiêu này được cùng (+) vào chỉ tiêu Mã số 08 giả dụ số dư cuối kỳ nhỏ dại hơn số dư đầu kỳ. Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu Mã số 08 nếu số dư cuối kỳ lớn hơn số dư thời điểm đầu kỳ và được ghi ngay số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc 1-1 (…).

- tiền lãi vay đã trả (Mã số 14):

+ tiêu chuẩn này được lập căn cứ vào tổng số chi phí lãi vay sẽ trả vào kỳ báo cáo, bao hàm tiền lãi vay tạo nên trong kỳ và trả ngay lập tức kỳ này, tiền lãi vay đề nghị trả của những kỳ trước đang trả trong kỳ này, lãi chi phí vay trả trước trong kỳ này.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này được mang từ sổ kế toán những TK 111, 112, 113; sổ kế toán những tài khoản đề xuất thu đối ứng với sổ kế toán thông tin tài khoản 335, tài khoản 635, tài khoản 242 và những Tài khoản liên quan khác.

+ Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu Mã số 08 cùng được ghi thông qua số âm dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc đơn (…).

– Thuế TNDN đã nộp (Mã số 15)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này được rước từ đối ứng những tài khoản: tài giỏi khoản 111, thông tin tài khoản 112, thông tin tài khoản 113, Nợ thông tin tài khoản 3334.

+ Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu Mã số 08 với được ghi bằng số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc đối chọi (…).

- chi phí thu không giống từ vận động kinh doanh (Mã số 16):

+ chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán các Tài khoản 111, thông tin tài khoản 112, tài khoản 113 đối ứng cùng với sổ kế toán những tài khoản có liên quan trong kỳ báo cáo.

+ Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận sale trước những biến đổi vốn lưu giữ động” Mã số 08

- Tiền đưa ra khác cho hoạt động kinh doanh (Mã số 17):

+ tiêu chuẩn này được lập căn cứ vào sổ kế toán các Tài khoản 111, tài khoản 112, tài khoản 113 sau thời điểm đối chiếu cùng với sổ kế toán các tài khoản có tương quan trong kỳ báo cáo.

+ Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu giữ động”.

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (Mã số 20):

Mã số đôi mươi = Mã số 08 + Mã số 09 + Mã số 10 + Mã số 11 + Mã số 12 + Mã số 13 + Mã số 14 + Mã số 15 + Mã số 16 + Mã số 17

2. Lập báo cáo các tiêu chuẩn luồng chi phí từ chuyển động đầu tư

- Tiền đưa ra mua sắm, chế tạo TSCĐ và các tài sản lâu năm khác (Mã số 21):

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này mang từ những tài khoản đối ứng như sau: tài năng khoản 111, tài khoản 112, thông tin tài khoản 113 Nợ thông tin tài khoản 211, tài khoản 213, tài khoản 217, thông tin tài khoản 241, thông tin tài khoản 331, tài khoản 3411

+ tiêu chí này được ghi thông qua số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đối kháng (…).

- chi phí thu thanh lý, nhượng phân phối TSCĐ và những tài sản lâu năm khác (Mã số 22):

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là chênh lệch thân số tiền thu và số tiền bỏ ra cho bài toán thanh lý, nhượng cung cấp TSCĐ, BĐSĐT và những tài sản dài hạn khác.

+ Số tiền thu được lấy từ các tài khoản đối ứng như sau: Nợ tài khoản 111, thông tin tài khoản 112, thông tin tài khoản 113 tài giỏi khoản 711, tài khoản 5117, tài khoản 131

+ Số tiền bỏ ra được mang từ những tài khoản đối ứng như sau: tài năng khoản 111, thông tin tài khoản 112, thông tin tài khoản 113 Nợ tài khoản 632, tài khoản 811.

+ chỉ tiêu này được ghi thông qua số âm dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc đối kháng (…) nếu như số chi phí thực thu nhỏ dại hơn số chi phí thực đưa ra và ghi ngay số dương nếu số tiền thực thu to hơn thực chi.

- tiền chi giải ngân cho vay và mua những công ráng nợ của đơn vị khác (Mã số 23):

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này các tài khoản đối ứng như sau: tài năng khoản 111, tài khoản 112, thông tin tài khoản 113, Nợ tài khoản 128, tài khoản 171

+ tiêu chuẩn này được ghi bằng số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc đơn (…).

- Tiền tịch thu cho vay, bán lại quy định nợ của đơn vị khác (Mã số 24)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này đem từ các tài khoản đối ứng như sau: Nợ thông tin tài khoản 111, tài khoản 112, thông tin tài khoản 113 có tài năng khoản 128, tài khoản 171

- chi phí chi đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác (Mã số 25):

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ những tài khoản đối ứng như sau: tài giỏi khoản 111, tài khoản 112, thông tin tài khoản 113 Nợ thông tin tài khoản 221, thông tin tài khoản 222, tài khoản 2281, tài khoản 331

+ Số liệu này được ghi ngay số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc 1-1 (…).

- tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị chức năng khác (Mã số 26):

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này đem từ các tài khoản đối ứng như sau: Nợ tài khoản 111, tài khoản 112, tài khoản 113 tài năng khoản 221, thông tin tài khoản 222, thông tin tài khoản 2281, tài khoản 131

- thu tiền lãi tiền đến vay, cổ tức và lợi nhuận được chia (Mã số 27):

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này đem từ những tài khoản đối ứng như sau: Nợ tài khoản 111, thông tin tài khoản 112, thông tin tài khoản 113 có tài năng khoản 515.

- Lưu chuyển tiền thuần trường đoản cú hoạt động chi tiêu (Mã số 30):

Mã số 30 = Mã số 21 + Mã số 22 + Mã số 23 + Mã số 24 + Mã số 25 + Mã số 26 + Mã số 27

3. Lập báo cáo các tiêu chí luồng chi phí từ hoạt động tài chính

- tiền thu từ chế tạo cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ download (Mã số 31):

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này rước từ những tài khoản đối ứng như sau: NợTài khoản 111, thông tin tài khoản 112, thông tin tài khoản 113 tài năng khoản 411

- chi phí trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, thâu tóm về cổ phiếu đã desgin (Mã số 32):

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này mang từ những tài khoản đối ứng như sau: tài giỏi khoản 111, tài khoản 112, thông tin tài khoản 113 Nợ thông tin tài khoản 411, thông tin tài khoản 419

+ tiêu chuẩn này được ghi thông qua số âm dưới bề ngoài ghi vào ngoặc solo (…).

- chi phí thu trường đoản cú đi vay mượn (Mã số 33):

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này lấy từ những tài khoản đối ứng như sau: Nợ tài khoản 111, thông tin tài khoản 112, thông tin tài khoản 113 bao gồm TK 171, 3411, 3431, 3432, 41112 và các TK liên quan khác

- tiền trả nợ gốc vay (Mã số 34):

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này rước từ những tài khoản đối ứng như sau: tài giỏi khoản 111, thông tin tài khoản 112, thông tin tài khoản 113 Nợ thông tin tài khoản 171, tài khoản 3411, thông tin tài khoản 3431, thông tin tài khoản 3432, thông tin tài khoản 41112 và những TK tương quan khác.

+ tiêu chuẩn này được ghi thông qua số âm dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc solo (…).

- tiền trả nợ gốc thuê tài chủ yếu (Mã số 35):

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này đem từ những tài khoản đối ứng như sau: tài giỏi khoản 111, thông tin tài khoản 112, thông tin tài khoản 113 với Nợ TK 3412

+ chỉ tiêu này được ghi ngay số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc đối kháng (…).

- Cổ tức, lợi nhuận sẽ trả cho chủ thiết lập (Mã số 36):

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này rước từ những tài khoản đối ứng như sau: có tài khoản 111, thông tin tài khoản 112, tài khoản 113 cùng Nợ tài khoản 421, tài khoản 338

+ tiêu chí này được ghi thông qua số âm dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc 1-1 (…).

- Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ chuyển động tài chính (Mã số 40):

Mã số 40 = Mã số 31 + Mã số 32 + Mã số 33 + Mã số 34 + Mã số 35 + Mã số 36.

4. Tổng hợp những luồng tiền trong kỳ:

- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (Mã số 50)

+ Mã số 50 = Mã số đôi mươi + Mã số 30 + Mã số 40.

+ giả dụ số liệu tiêu chí này là số âm thì ghi vào ngoặc 1-1 (…).

- chi phí và tương tự tiền vào đầu kỳ (Mã số 60)

+ tiêu chuẩn này được mang từ số liệu trên chỉ tiêu “Tiền và tương đương tiền” đầu kỳ báo cáo (Mã số 110, cột “Số đầu kỳ” trên Bảng cân đối kế toán).

- Ảnh tận hưởng của chuyển đổi tỷ giá ăn năn đoái quy đổi ngoại tệ (Mã số 61)

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này được đem từ sổ kế toán những Tài khoản 111, tài khoản 112, tài khoản 113 , thông tin tài khoản 128 và các tài khoản tương quan (chi tiết những khoản thoả mãn quan niệm là tương đương tiền đối ứng cùng với sổ kế toán chi tiết TK 4131 trong kỳ báo cáo.

+ tiêu chuẩn này được ghi ngay số dương nếu có lãi tỷ giá và được ghi ngay số âm dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc đối chọi (…) nếu tạo nên lỗ tỷ giá.

- chi phí và tương tự tiền vào cuối kỳ (Mã số 70)

+ Mã số 70 = Mã số 50 + Mã số 60 + Mã số 61.

+ chỉ tiêu này nên khớp với tiêu chuẩn “Tiền và tương tự tiền” cuối kỳ báo cáo (Mã số 110, cột “Số cuối kỳ” bên trên Bảng bằng phẳng kế toán).

LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP:

I. Qui định lập:

Số năm trước là lấy số liệu trên dòng tiền lưu lại chuyển của năm N -1 căn cứ trên báo cáo tài chính năm N -1: Năm trướcSố năm năm nay là lấy số liệu trên dòng tiền lưu lại chuyển của năm N căn cứ báo cáo tài chính năm N: Năm nay.Nếu thu tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh được ghi số dương bên trên phần mềm HTKK.Nếu chi tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh được ghi số âm trên phần mềm HTKK. Tức đánh dấu trừ bên trên bàn phím trước đánh số.

II. Căn cứ lặp report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ:

Căn cứ vào bảng cân nặng đối số phát sinh để làm căn cứ đối chiếu.

III. Khuyên bảo lập báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ cách thức trực tiếp theo thông tứ 200:

1. Lập báo cáo từ hoạt động kinh doanh:

- chi phí thu từ bán hàng, cung ứng dịch vụ và doanh thu khác (Mã số 01)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này được rước từ sổ kế toán các tài khoản 111, thông tin tài khoản 112, sổ kế toán các tài khoản yêu cầu thu, sau khoản thời gian đối chiếu với sổ kế toán các tài khoản 511, 131 hoặc các tài khoản 515, 121 chi tiết số chi phí thu trường đoản cú bán chứng khoán kinh doanh.

+ doanh nghiệp lớn lấy số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: Nợ thông tin tài khoản 111, 112 có tài khoản 511, 3331 131, 121

-Tiền bỏ ra trả cho những người cung cung cấp hàng hoá, dịch vụ thương mại (Mã số 02)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này được rước từ sổ kế toán những tài khoản 111, 112, sổ kế toán các tài khoản đề nghị thu với đi vay sau khoản thời gian đối chiếu cùng với sổ kế toán những tài khoản 331, các TK mặt hàng tồn kho. Chỉ tiêu này được ghi thông qua số âm (…)

+ công ty lấy số liệu từ những tài khoản đối ứng như sau: có tài năng khoản 111, 112 Nợ tài khoản 331, 151 152, 153 ,154 ,155 ,156 ,157 ,158

- Tiền chi trả cho người lao cồn (Mã số 03)

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được rước từ sổ kế toán những tài khoản 111, 112 sau khoản thời gian đối chiếu với sổ kế toán tài khoản 334. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm (…).

+ doanh nghiệp lấy số liệu từ những tài khoản đối ứng như sau: tài năng khoản 111 112 Nợ thông tin tài khoản 334

- chi phí lãi vay vẫn trả (Mã số 04)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này được mang từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113, sổ kế toán những tài khoản bắt buộc thu đối ứng cùng với sổ kế toán thông tin tài khoản 335, 635, 242 và những Tài khoản liên quan khác.

+ chỉ tiêu này được ghi ngay số âm dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc đơn (…).

+ doanh nghiệp lấy số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: có tài khoản 111, 112, 113 Nợ tài khoản 335 tài khoản 635 242 với TK liên quan khác

- Thuế TNDN sẽ nộp (Mã số 05)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này được lấy từ sổ kế toán những tài khoản 111, 112, 113 đối ứng với sổ kế toán thông tin tài khoản 3334. Tiêu chuẩn này được ghi thông qua số âm dưới bề ngoài ghi vào ngoặc đối chọi ( …).

+ doanh nghiệp lớn lấy số liệu từ những tài khoản đối ứng như sau: tài năng khoản 111 112 113 Nợ tài khoản 3334

- tiền thu khác từ vận động kinh doanh (Mã số 06)

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này rước từ sổ kế toán các tài khoản 111, thông tin tài khoản 112 sau khoản thời gian đối chiếu cùng với sổ kế toán những tài khoản 711, thông tin tài khoản 133, 141, tài khoản 244 với sổ kế toán các tài khoản khác có liên quan trong kỳ báo cáo.

+ công ty lớn lấy số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: Nợ tài khoản 111 112 tài giỏi khoản 711 133 141244 và các TK liên quan khác

- Tiền bỏ ra khác cho chuyển động kinh doanh (Mã số 07)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này rước từ sổ kế toán những tài khoản 111, 112, 113 trong kỳ báo cáo, sau khi đối chiếu với sổ kế toán những tài khoản 811, 161, 244, 333, 338, 344, 352, 353, 356 và các Tài khoản liên quan khác. Tiêu chí này được ghi ngay số âm dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc đối chọi (…).

+ công ty lớn lấy số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: tài năng khoản 111 112 113 Nợ tài khoản 811 161 244 333 338 344 352 353 356 và các tài khoản tương quan khác

- Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ vận động kinh doanh (Mã số 20)

+ Mã số đôi mươi = Mã số 01 + Mã số 02 + Mã số 03 + Mã số 04 + Mã số 05 + Mã số 06 + Mã số 07

+ trường hợp số liệu tiêu chuẩn này là số âm thì ghi trong ngoặc 1-1 (…).

2. Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng chi phí từ chuyển động đầu tư

- Tiền đưa ra mua sắm, thành lập TSCĐ và các tài sản lâu dài khác (Mã số 21)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này rước từ sổ kế toán những tài khoản 111, 112, 113, sổ kế toán những tài khoản đề xuất thu, sổ kế toán thông tin tài khoản 3411, sổ kế toán tài khoản 331 đối ứng với sổ kế toán các tài khoản 211, 213, 217, 241 vào kỳ báo cáo.

+ công ty lớn lấy số liệu từ những tài khoản đối ứng như sau: có tài năng khoản 111 112 113 Nợ tài khoản 211,213, 217, 241, 331, 3411.

+ tiêu chí này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi vào ngoặc 1-1 (…).

- chi phí thu thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ và những tài sản lâu dài khác (Mã số 22)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là chênh lệch thân số tiền thu với số tiền đưa ra cho việc thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ, BĐSĐT và những tài sản dài hạn khác.

+ Số chi phí thu được rước từ sổ kế toán những tài khoản 111, 112, 113 đối ứng với sổ kế toán các tài khoản 711, 5117, 131

Doanh nghiệp đem số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: Nợ tài khoản 111 112 113 có tài năng khoản 711 5117 131

+ Số tiền bỏ ra được đem từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113 đối ứng cùng với sổ kế toán các tài khoản 632, 811.

Doanh nghiệp mang số liệu từ những tài khoản đối ứng như sau: có tài khoản 111, 112, 113 Nợ tài khoản 632, 811.

+ tiêu chuẩn này được ghi ngay số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…) giả dụ số tiền thực thu nhỏ hơn số tiền thực chi và ghi bằng số dương nếu như số chi phí thực thu to hơn thực chi.

- tiền chi cho vay vốn và mua những công chũm nợ của đơn vị chức năng khác (Mã số 23)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này lấy từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113 đối ứng cùng với sổ kế toán tài khoản 128, thông tin tài khoản 171 trong kỳ báo cáo.

+ doanh nghiệp lớn lấy số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: tài năng khoản 111 112 113 Nợ tài khoản 128 tài khoản 171

+ tiêu chuẩn này được ghi thông qua số âm dưới hình thức ghi vào ngoặc 1-1 (…).

- Tiền tịch thu cho vay, chào bán lại luật pháp nợ của đơn vị chức năng khác (Mã số 24)

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này đem từ sổ kế toán những TK 111, 112, 113, sau khi đối chiếu cùng với sổ kế toán tài khoản 128 , 171 trong kỳ báo cáo.

+ doanh nghiệp lớn lấy số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: Nợ TK 111 112 113 có TK 128 171

- chi phí chi chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác (Mã số 25)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này lấy từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113, sau khoản thời gian đối chiếu cùng với sổ kế toán các tài khoản 221, 222, 2281, 331 trong kỳ báo cáo.

+ doanh nghiệp lấy số liệu từ những tài khoản đối ứng như sau: tài năng khoản 111 112 113 Nợ tài khoản 221 222 2281 331

+ Số liệu này được ghi ngay số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc 1-1 (…).

- tiền thu hồi đầu tư chi tiêu vốn vào đơn vị khác (Mã số 26)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này rước từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113, đối ứng với sổ kế toán các tài khoản 221, 222, 2281, 131 trong kỳ báo cáo.

- thu tiền lãi tiền cho vay, cổ tức với lợi nhuận được phân chia (Mã số 27)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này rước từ sổ kế toán những tài khoản 111, 112 đối ứng với sổ kế toán tài khoản 515.

- Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ hoạt động chi tiêu (Mã số 30)

+ Mã số 30 = Mã số 21 + Mã số 22 + Mã số 23 + Mã số 24 + Mã số 25 + Mã số 26 + Mã số 27

4. Lập report các chỉ tiêu luồng chi phí từ hoạt động tài chính:

- chi phí thu từ xuất bản cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ thiết lập (Mã số 31)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này rước từ sổ kế toán những tài khoản 111, 112, tài khoản 113 sau khi đối chiếu với sổ kế toán tài khoản 411 vào kỳ báo cáo.

+ công ty lấy số liệu từ những tài khoản đối ứng như sau: Nợ thông tin tài khoản 111 112 113 tài năng khoản 411

- chi phí trả lại vốn góp cho những chủ sở hữu, thâu tóm về cổ phiếu đã phát hành (Mã số 32)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này mang từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113, sau thời điểm đối chiếu với sổ kế toán những tài khoản 411, 419 vào kỳ báo cáo.

+ công ty lớn lấy số liệu từ những tài khoản đối ứng như sau: tài năng khoản 111 112 113 Nợ tài khoản 411 tài khoản 419

+ tiêu chuẩn này được ghi ngay số âm dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc đơn (…).

- chi phí thu từ đi vay (Mã số 33)

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này rước từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113, các tài khoản nên trả sau thời điểm đối chiếu cùng với sổ kế toán những tài khoản 171, thông tin tài khoản 3411, tài khoản 3431, tài khoản 3432 , tài khoản 41112và các tài khoản khác có tương quan trong kỳ báo cáo.

+ công ty lấy số liệu từ những tài khoản đối ứng như sau: Nợ thông tin tài khoản 111 112 113 có tài khoản 3411, thông tin tài khoản 3431, thông tin tài khoản 3432 , tài khoản 41112 và những tài khoản tương quan khác

- tiền trả nợ cội vay (Mã số 34)

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, sổ kế toán những tài khoản nên thu đối ứng với sổ kế toán tài khoản 171, 3411, 3431, 3432, 41112 vào kỳ báo cáo.

+ công ty lấy số liệu từ những tài khoản đối ứng như sau: có tài năng khoản 111 112 113 Nợ thông tin tài khoản 3411, tài khoản 3431, tài khoản 3432 , tài khoản 41112 và các tài khoản tương quan khác.

+ tiêu chí này được ghi ngay số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc 1-1 (…).

- chi phí trả nợ nơi bắt đầu thuê tài chủ yếu (Mã số 35)

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này rước từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113, sổ kế toán những tài khoản cần thu đối ứng với sổ kế toán thông tin tài khoản 3412 vào kỳ báo cáo.

+ doanh nghiệp lấy số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: tài năng khoản 111 112 113 Nợ thông tin tài khoản Tài khoản 3412

+ tiêu chuẩn này được ghi ngay số âm dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc đối chọi (…).

- Cổ tức, lợi nhuận đang trả đến chủ cài (Mã số 36)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này đem từ sổ kế toán những tài khoản 111, 112, 113 đối ứng với sổ kế toán những tài khoản 421, 338.

+ công ty lớn lấy số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: tài giỏi khoản 111 112 113 Nợ thông tin tài khoản 421 338

+ tiêu chí này được ghi bằng số âm dưới bề ngoài ghi vào ngoặc 1-1 (…).

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (Mã số 40)

+ Mã số 40 = Mã số 31 + Mã số 32 + Mã số 33 + Mã số 34 + Mã số 35 + Mã số 36.

5. Tổng hợp các luồng chi phí trong kỳ:

- Lưu giao dịch chuyển tiền thuần vào kỳ (Mã số 50)

+ Mã số 50 = Mã số 20 + Mã số 30 + Mã số 40.

+ nếu như số liệu tiêu chí này là số âm thì ghi vào ngoặc đơn (…).

- tiền và tương tự tiền vào đầu kỳ (Mã số 60)

+ chỉ tiêu này được lập địa thế căn cứ vào số liệu chỉ tiêu “Tiền và tương đương tiền” đầu kỳ báo cáo (Mã số 110, cột “Số đầu kỳ” bên trên Bảng bằng phẳng kế toán).

- Ảnh hưởng của biến hóa tỷ giá ân hận đoái quy đổi ngoại tệ (Mã số 61)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này được lấy từ sổ kế toán những tài khoản 111, 112, 113, 128 và các tài khoản liên quan (chi tiết những khoản thoả mãn quan niệm là tương tự tiền đối ứng cùng với sổ kế toán cụ thể tài khoản 4131 vào kỳ báo cáo.

+ tiêu chí này được ghi ngay số dương nếu bao gồm lãi tỷ giá với được ghi ngay số âm dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc đối chọi (…) nếu tạo nên lỗ tỷ giá.

- tiền và tương tự tiền cuối kỳ (Mã số 70)

+ Mã số 70 = Mã số 50 + Mã số 60 + Mã số 61.

Xem thêm: Thor 3: Ragnarok - Thor: Ragnarok Movie Review & Film Summary (2017)

+ tiêu chuẩn này buộc phải khớp với tiêu chí “Tiền và tương tự tiền” cuối kỳ báo cáo (Mã số 110, cột “Số cuối kỳ” trên Bảng bằng vận kế toán).