Trần Hán Huy – choigame.me

2 biện pháp này cũng gần tương tự với lệnh clrscr trong turbo CỞ đây có 2 cách:

Cách 1 : cần sử dụng 1 hàm vào C++

1/ tác dụng :

xóa không còn màn hình.

2/Thư viện kèm theo:

stdlib.h hoặc windows.h

3/ khuyết điểmNếu bạn áp dụng hàm color trong VC. Thì sau khi thực hiện lệnh này, cả screen sẽ có màu nền trùng với cái hàm nền mà bạn gọi trước đó.VD:Trình tự hotline như sau:– hàm màu bao gồm nền xanh– hàm system(“cls”);kết quả là cả màn hình hiển thị có nền màu xanh, chưa phải nền màu black như ban sơ nữa

4/ Code

#include "stdlib.h"void main()system("cls");Cách 2 : lập trình sẵn 1 hàm tiến hành việc này bằng cách dùng những hàm console

1/ công dụng :

xóa hết màn hình.

2/Thư viện kèm theo:

windows.h

3/ khuyết điểm

Hàm khá dài, cạnh tranh nhớ

4/ code hàm

void cls( )HANDLE hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);COORD coordScreen = 0, 0 ; /* here"s where we"ll home thecursor */DWORD cCharsWritten;CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi; /* to get buffer info */DWORD dwConSize; /* number of character cells in the current buffer *//* get the number of character cells in the current buffer */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* fill the entire screen with blanks */FillConsoleOutputCharacter( hConsole, (TCHAR) " ",dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* get the current text attribute */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* now set the buffer"s attributes accordingly */FillConsoleOutputAttribute( hConsole, csbi.wAttributes, dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* put the cursor at (0, 0) */SetConsoleCursorPosition( hConsole, coordScreen );return;5/ code demo hoàn chỉnh

#include void cls( )HANDLE hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);COORD coordScreen = 0, 0 ; /* here"s where we"ll home thecursor */DWORD cCharsWritten;CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi; /* to lớn get buffer info */DWORD dwConSize; /* number of character cells in the current buffer *//* get the number of character cells in the current buffer */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* fill the entire screen with blanks */FillConsoleOutputCharacter( hConsole, (TCHAR) " ",dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* get the current text attribute */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* now mix the buffer"s attributes accordingly */FillConsoleOutputAttribute( hConsole, csbi.wAttributes, dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* put the cursor at (0, 0) */SetConsoleCursorPosition( hConsole, coordScreen );return;void main()printf("Chao mung ban den voi choigame.me");cls();